Zarz±d OSP Florian Strzybnica Historia OSP Florian Strzybnica Księga Gości OSP Florian Strzybnica Kontakt z OSP Florian Księga Gości OSP Florian Strzybnica Komunikaty OSP Florian Strzybnica

ZARYS HISTORYCZNY POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STRZYBNICY

Na podstawie kroniki parafialnej miejscowości Strzybnica oraz dostępnych publikacji historycznych związanych z ziemią Tarnogórską – Osada Piaseczna powstała w XVI wieku, której usytuowanie zlokalizowano nad rzeką Stoła. Były to pierwsze domy osadnicze. W 1786 roku na tym terenie wybudowano hutę, której to po reorganizacji naturalnym spadkobiercom SA Zakłady Mechaniczne „Zamet” S.A. Jak mówi legenda nazwa miejscowości Strzybnica powstała od składowanych odpadów hutniczych tworzących hałdy, które usypywane były w okolicach dzisiejszego zalewu. Składnikiem tych hałd były drobiny srebra, które w blasku księżyca odbijały światło. Wówczas to zjawisko określano jako „SZCZEBRZENIE”. Po zmodyfikowaniu tego słowa na przełomie lat powstała nazwa Strzybnica.

O powstaniu na tych ziemiach Ochotniczej Straży Pożarnej dowiadujemy się z różnych źródeł.

Nie można ustalić konkretnej daty powstania OSP Strzybnica z uwagi na fakt zaginięcia dokumentów w latach pierwszej i drugiej wojny światowej. Jedynym wiarygodnym źródłem – dokumentem jest jak już wcześniej wspomniano kronika parafialna, z zapisem o udziale Ochotniczej Straży Pożarnej Strzybnica w 1898 roku w gaszeniu pożarów zabudowań w Osadzie Rybna – dlatego też ten rok został przyjęty jako rok założenia i rozpoczęcia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Strzybnica. Być może w przyszłości po skatalogowaniu dokumentów Górnego i Dolnego Śląska w archiwach będzie można znaleźć dokumenty poświadczające bardziej precyzyjnie rozpoczęcie działalności OSP Strzybnica.

Ochotnicza Straż Pożarna Strzybnica w swych szeregach skupiała wiele osób. Niektóre zapisy mówią o posiadaniu w swych szeregach nawet około 150 członków. W tym czasie działalność Ochotniczej Straży Pożarnej polegała na organizowaniu się wewnątrz, również prowadziła działania operacyjne polegające na braniu aktywnego udziału w gaszeniu pożarów. Z przekazów najstarszych druhów jak i mieszkańców strażacy brali udział przy budowie kościoła parafialnego wyznania Rzymsko- Katolickiego. Należy zaznaczyć, że w ty czasie istniał już Kościół wyznania Ewangielickiego / dzisiejsza szkoła zawodowa/

W 1902 roku nasi strażacy biorą udział przy gaszeniu pożaru zabudowań mieszkalnych i gospodarczych Osadzie Rybna.

W 1905 roku Ochotnicza Straż Pożarna Strzybnica bierze udział w gaszeniu pożaru zabudowań hrabiego Kosickiego. Był to pożar stodoły krytej słomą. Stodoła ta znajdowała się w zabudowania gospodarczych w Rybnej. Stodoła ta najprawdopodobniej została podpalona przez chłopca pasącego gęsi. W tym samym roku strażakom z naszej ochotniczej straży przyszło się zmagać z pożarem starej fary.

Następna w zmianka o działalności naszej OSP datuje się na rok 1922, w którym nasza jednostka bierze udział w zawodach powiatowych w Tarnowskich Górach.

W tym czasie zarząd działał w składzie opisanym poniżej.

 • Prezes OSP – dh. Sierański
 • Naczelnik OSP – dh. Grysko Gerhard
 • Vice Naczelnik – dh. Lebek Wilhelm
 • Woźnicami sikawki konnej byli:

 • dh. Janek Adolf
 • dh. Kroczek Wiktor
 • W 1931 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Strzybnicy staje się jednostka gminną, której podlegają osady: Rybna, Opatowice, Boruszowice, Pniowiec, Piaseczna, Repecko, Słomianka.

  W tym roku Strażacy Piaseczna – Strzybnica na swym wyposażeniu posiadają:

 • jedną sikawkę ręczną,
 • jedną drabinę rozsuwana,
 • jedną drabinę przystawna,
 • węże tłoczne – 200m,
 • węże ssawne
 • bosaki i topory
 • W tym też roku jednostka brała udział w czterech akcjach ratowniczo gaśniczych. Stan liczebny w tym czasie wynosił 156 strażaków ochotników. Finansowania działalności ochotniczych Straży Pożarnych odbywało się na podobnych zasadach jak dzisiaj.

  Dochody OSP pochodziły ze składek członkowskich, dotacji celowych gmin, jak również z darowizn.

  W kronice widnieje zapis o darowiźnie 250zł przekazany naszej OSP przez Hutę Skarbowa Ołowiu i Srebra – a było to w roku 1937.

 • Prezes OSP - dh. Płónka
 • Naczelnik - dh. Leon Gabryszek
 • Vice Naczelnik – dh. Teodor Plewka
 • Zarząd ten działał w niezmienionym składzie do 1948 roku

  Ochotnicza Straż Pożarna czasie drugiej wojny światowej nie zawiesiła swojej działalności. Ze zrozumiałych względów została ona ograniczona. Cały czas jednak strażacy z OSP Strzybnica pomagali miejscowej ludności w tym również aktywnie uczestnicząc w gaszeniu pożarów w swojej miejscowości i miejscowościach ościennych. W 1946 roku jednostka nasza otrzymała pierwszy samochód gaśniczy, samochodem tym był Dodge. W latach 50-tych po wycofaniu samochodu marki Dodge otrzymaliśmy samochód gaśniczy STAR 20 i samochód lekki gaśniczy na podwoziu samochodu marki Żuk. W 1948 r. na zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej wybrano nowy zarząd , w skład którego weszli:

 • Prezes OSP – Jerzy Siwy
 • Naczelnik OSP – Józef Polok
 • V-ce Naczelnik OSP – Adam Ochman
 • Jak widać z przedstawionego rysu historycznego dzieje OSP były różne i zmieniały się na przestrzeni wieków i lat. Zmieniały się również siedziby OSP. Do 1944 r. OSP mieściła się w budynku, który został przekazany przez Zakłady Przemysłu Metali Nieżelaznych przy ulicy Zagórskiej 83.W latach od 1950 r. Ochotniczą Strażą Pożarną w Strzybnicy kierowali niżej wymienieni prezesi:

 • dh Fazan Romuald – 1950 - 1953
 • dh Świętek Jan – 1953 – 1956
 • dh Gwiazdowski Stanisław – 1956 – 1962
 • dh Kapała Robert – 1962 – 1980
 • Naczelnikiem w tym czasie był dh Franciszek Drewniok

  W 1974 r. został oddany do użytku nowo wybudowany Dom Strażaka przy ulicy Kościelnej 85, który jest nasza siedzibą do dnia dzisiejszego. W latach 1973-75 zarząd działał w następującym składzie:

 • Prezes OSP – dh Robert Kapała
 • Naczelnik OSP – dh Franciszek Lukoszek
 • V-ce Naczelnik OSP – dh Augustyn Sosinka
 • W tym czasie OSP brała udział w wielu akcjach gaśniczych jak również organizowała się w nowej siedzibie prowadząc szkolenia i działalność świetlicową.

  Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło się w 1975 r. dokonało zmian w składzie zarządu. Prezesem ponownie został dh Kapała Robert natomiast naczelnikiem wybrano dh Jana Panońkę a v-ce naczelnikiem został dh Alojzy Łysik.

  Po 5 latach działalności zarządu w powyższym składzie w 1980 r. dokonano ponownych zmian. Prezesem OSP wybrany został dh Jarosławski Stanisław, Naczelnik pozostał dh Jan Panońko, natomiast V-ce Naczelnikiem wybrano dh Jana Gwiazdowskiego. W 1982 r. dokonano zmian na funkcji Prezesa OSP, którą objął dh Władysław Tanistra.

  W 1984 r. jednostka otrzymała samochód bojowy GBM marki STAR 29, który zastąpił wysłużone samochody GM i GLM. Samochód bojowy GBM-STAR29 nie był typowym samochodem gaśniczym, a jedynie zaadaptowanym samochodem cysterna. Natomiast w rok później OSP Strzybnica otrzymała już typowy pożarniczy samochód bojowy GBM marki STAR244, który służył do roku 2008 i został przekazany do OSP Kopcie.

  W 1908 r. dokonano zmian na funkcji prezesa. Prezesem OSP został wybrany dh Leonard Górski, Naczelnikiem pozostał dh Jan Panońko, a jego zastępcą dh Jan Gwiazdowski.

  W latach 1986-1991 dzieki staraniom dh Naczelnika Jana Panońko OSP Strzybnica otrzymała dwa samochody gaśnicze, a mianowicie: GCBA 6/32 na podwoziu JELCZ, którego później przekazano OSP z gminy Koszęcin oraz samochód GCBA 7/42 SKUTENG.

  W 1994 r. rozpoczął się nowy rozdział w działalności OSP Strzybnica. W tym roku nasza OSP została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednocześnie rozkazem Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach OSP weszła w skład Kompanii Obwodowej nr 10 w Tarnowskich Górach.

  W 1992 roku jednostka brała udział w gaszeniu pożaru 100-lecia w rejonie Kuźni Raciborskiej. Pożar strawił blisko 10 tys. hektarów lasu, a podczas działań zginęło dwóch strażaków.

  W 1996 r. podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano zarząd w nastepującym składzie:

 • Prezes OSP – dh Gwiazdowski Jan
 • Naczelnik OSP – dh Orawiec Marcin
 • V-ce Naczelnik OSP – dh Książek Paweł
 • Sekretarz OSP – dh Dudek Grzegorz
 • Skarbnik OSP – dh Alojzy Wawrosz
 • Gospodarz OSP – dh Kosoń Sławomir
 • Członek Zarządu OSP – dh Broll Stanisław
 • Członek Zarządu OSP – dh Johemczyk Andrzej
 • Członek Zarządu OSP – dh Broll Kazimierz
 • W 1997 r. OSP Strzybnica brała udział w akcjach usuwania skutków powodzi zarówno na terenie rejonu Tarnogórskiego jak i Raciborskiego i Wodzisławskiego.

  W tym też że roku OSP uczestnicząc w Wojewódzkich zawodach Sportowo-Pożarniczych zajęła 5 miejsce na 17 startujących drużyn.

  W 1998 r. jednostka nasza obchodziła Jubileusz 100-lecia działalności i z tej okazji został nadany sztandar. Zarząd Główny ZOSP RP odznaczył jednostkę Złotym Znakiem Związku. W tym też roku jednostka nasza rozpoczęła organizacje tzw. DNI STRZYBNICY, które co roku w okolicach święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny były corocznie organizowane aż do 2007 roku.

  W 1999 r. dochodzi do połączenia OSP Strzybnica i OSP Zamet. W wyniku połączenia powstała OSP „FLORIAN” w Strzybnicy. W tym samym roku otrzymaliśmy nowy samochód ratownictwa drogowego na podwoziu LUBLIN3. Na zebraniu sprawozdawczo wyborczym w 2000 roku wybrano nowy zarząd w składzie:

 • Prezes OSP- dh Jan Ozga
 • Naczelnik OSP – dh Marcin Orawiec
 • V-ce Prezes OSP – dh Stanisław Broll
 • V-ce Naczelnik OSP – dh Gwiazdowski Jan
 • Skarbnik OSP – dh Bernat Szufla
 • Sekretarz Osp – dh Dudek Grzegorz
 • Gospodarz OSP – dh Kosoń Sławomir
 • Kronikarz OSP – dh Dariusz Brenkus
 • Członek Zarządu OSP – dh Andrzej Johemczyk
 • W 2001 roku w szeregi OSP wstępuje Wikariusz tutejszej parafii ks. Rzeźniczek Krzysztof, który za zgodą Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Gliwickiej Jana Wieczorka zostaje Kapelanem OSP „FLORIAN” w Strzybnicy.

  W 2002 roku OSP „FLORIAN” nawiązała współpracę z OSP Dormagen. Dzięki pomocy druhów z Niemiec pozyskaliśmy specjalistyczny samochód pożarniczy SD30 marki MAGIRUS. W tym też roku nawiązaliśmy ściślejszą współpracę z zakładem LOI-POLAND w Tarnowskich Górach, który wspiera nasza działalność w zakresie finansowym i remontu sprzętu pożarniczego. Na szczególną uwagę zasługuje daleko idąca pomoc dyrektora zakładu Radosława Sułkowskiego i jego zastępcy Józefa Jerominka.

  W 2005 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano wyboru nowego zarządu w składzie:

 • Prezes OSP- dh Jan Ozga
 • Naczelnik OSP – dh Marcin Orawiec
 • Gospodarz OSP – dh Kosoń Sławomir
 • Sekretarz OSP – dh Dudek Grzegorz
 • Skarbnik OSP – dh Szyfla Bernat
 • Członek Zarządu OSP – dh Brenkus Dariusz
 • Członek Zarządu OSP – dh Agata Niesmak
 • Od chwili powołania Kapelana jednostki w skład zarządu wchodził również ks. Krzysztof Rzeźniczek. W tym także roku na terenie naszej jednostki zorganizowano powiatowe obchody 10-lecia istnienia Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

  W 2006 roku dzięki staraniom zarządu oraz wcześniej wspomnianym dyrektorom z LOI-POLAND OSP pozyskała sprzęt z Niemiec, a mianowicie: drugi samochód drabinę SD30.

  W 2007 r. również z Niemiec pozyskaliśmy średni samochód GAM marki Magirus, który w zakładzie LOI-POLAND został przerobiony na samochód GBAM. W pozyskaniu powyższego sprzętu jak również sprzętu ochrony dróg oddechowych duże zasługi ponieśli druhowie: Marian Maksysz i Axel Hesselen – z OSP Dormagen, dyrektor Radosław Sułkowski i Józef Jerominek oraz Przes i Naczelnik naszej OSP.

  W związku z rezygnacjami ze składu zarządu druhny Niesmak Agaty i druha Kosonia Sławomira w ich miejsce powołano druha Gendka Grzegorza i druha Stasiaka Dominika. Po śmierci druha Gendka w skład zarządu powołano druha Skornia Marcina.

  W 2008 roku przypadała 110 rocznica powstania OSP „FLORIAN” Strzybnica. Obchody Jubileuszu połączono z poświęceniem i przekazaniem naszej OSP nowego samochodu ratowniczo gaśniczego GBA marki MAN.

  Jednostka OSP „FLORIAN” należy do najbardziej mobilnych jednostek Powiatu Tarnogórskiego. Obecne wyposażenie przedstawia się następująco:

 • 1. Ciężki samochód gaśniczy – GCBA 7/42 SKUTENG
 • 2. Specjalistyczny samochód drabina – SD30 MAGIRUS DEUTZ
 • 3. Średni samochód gaśniczy – GBA 2,5/24 MAN
 • 4. Średni samochód gaśniczy – GBAM 2,5/16 MAGIRUS DEUTZ
 • 5. Lekki samochód ratownictwa drogowego – SLRD LUBLIN3
 • 5. Lekki samochód ratownictwa drogowego – SLRD LUBLIN3
 • 6. Zestawy hydrauliczne szt.2 - LUKAS
 • 7. Działko przewoźne wodno-pianowe – DWP 2400
 • 8. Motopompa M16/8 TOHATSU
 • 9. Agregat piany lekkiej – APL
 • 10. Pompa szlamowa M12 HONDA
 • 11. Pompa do cieczy oleistych Aqua Fast
 • 12. Pompy pływające dwie szt.- M12/3 HONDA NIAGARA
 • 13. Pilarki spalinowe szt.5
 • 14. Agregat oddymiający
 • 15. Impulsowy pistolet gaśniczy
 • 16. Piła do cięcia betonu i stali – STIHL
 • Statystyka największej liczby wyjazdów OSP do zdarzeń przedstawia się następująco:

 • 1. Rok 2006 – 409 wyjazdów
 • 2. Rok 2007 – 253 wyjazdy
 • 3. Rok 2008 – 199 wyjazdów
 • 4. Rok 2009 – 284 wyjazdy
 • Obecna działalność OSP przedstawia się następująco: prowadzimy co tygodniowe zbiórki szkoleniowe, w których uczestniczą zarówno druhowie starsi jak i członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zajmujemy się również działalnością świetlicową. Prowadzimy świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Nasi strażacy stale podnoszą swoje umiejętności, czego dowodem jest wielu z nich praca w Państwowej Straży Pożarnej.

  Obecnie jednostką kieruje zarząd w składzie:

 • Prezes OSP – dh Jan Ozga
 • Naczelnik OSP – dh Marcin Orawiec
 • Skarbnik OSP – dh Bernat Szufla
 • Sekretarz OSP – dh Dudek Grzegorz
 • Gospodarz OSP – dh Dominik Stasiak
 • Członek Zarządu OSP – dh Brenkus Dariusz
 • Członek Zarządu OSP – dh Skornia Marcin
 • W skład komisji rewizyjnej naszej jednostki wchodzą:

 • Przewodniczący KR – dh Moczek Marek
 • Członek KR – dh Panońko Jan
 • Członkowie Honorowi:

 • Dh Drewniok Franciszek
 • Dh Śmieszek Hubert
 • Dh Mika Teodor
 • Dh Orawiec Rudolf